ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังนี้

  • ระบบการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มสำหรับการตรวจลงตราการออกใบอนุญาตการทำงานและหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ 25 แบบฟอร์ม

  • ระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุวีซ่า - Visa Warning

  • ค้นหาข้อมูล Visa

รายการเอกสารของท่าน

ข้อมูลรายการแบบฟอร์ม ต่อ / เปลี่ยน / ยกเลิก วีซ่าหรือใบอนุญาตทำงาน
วันที่กรอกข้อมูล คณะส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล สถานะเอกสาร แบบฟอร์มเอกสารที่ท่านกรอก
ข้อมูลรายการอื่นๆ
วันที่กรอกข้อมูล คณะส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล สถานะเอกสาร แบบฟอร์มเอกสารที่ท่านกรอก
2022-07-19 09:11:56 Associate Professor Dr. SUTEE WANGTUEAI

Completed

2022-08-23 15:22:32 Assistant Professor Dr. Thanee Kaewthummanukul, PhD, RN

Pending